Voorwaarden

NAN DI RADIO WEBSITE VOORWAARDEN

Welkom op een van de websites van Nan Di Radio. Deze website (“Website”) is eigendom van Nan Di Productions, dan wel een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk: “Nan Di Productions” of “wij”).
Onderstaande voorwaarden (“Website voorwaarden”) geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Websites van Nan Di Radio gebruik kunnen maken. Ook Privacy and Cookie Policy zijn van toepassing op het gebruik van de Websites. Vragen over deze Website voorwaarden kunnen worden gesteld via info@nandiradio.nl.

1 Toepasselijkheid

1.1 – Door de Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Website voorwaarden, onze Privacy and Cookie Policy. Alle documenten zijn te raadplegen via www.nandiradio.nl.
1.2 – Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Nan Di Radio is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Als via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Website voorwaarden en onze Privacy and Cookie Policy prevaleren.
1.3 – Nan Di Radio kan deze Website voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Websites zijn steeds de op dat moment geldende Website voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Website voorwaarden bij elk bezoek aan een van de Websites te checken.

2 Gebruik van de Websites

2.1 – Op de Websites van Nan Di Radio kun je informatie vinden over de producten en diensten van Nan Di Radio. Ook kun jij je op sommige Websites registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan een radioprogramma, een radioprogramma als bezoeker bij te wonen, etc.
2.2 – Indien jij je via een van de Websites registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Doe je dat niet, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.
2.3 – Indien jij via de Websites informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content kunt aanleveren (“Bijdrage”), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaar je Nan Di Radio voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.
2.4 – Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop – voor zover deze bij jou berusten – overgedragen aan Nan Di Radio, zonder dat Nan Di Radio jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van Nan Di Radio alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek jij hierbij aan Nan Di Radio een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. Jij doet hierbij jegens Nan Di Radio afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Nan Di Radio bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma’s, social media en websites.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Websites, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Nan Di Radio, dan wel haar licentiegevers. Zonder toestemming van Nan Di Radio is het niet toegestaan om (delen van) de Websites te kopiëren of de merken van Nan Di Radio te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Websites te framen.
3.2 – Je zult de naam en reputatie van Nan Di Radio te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Websites op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Nan Di Radio.

4 Aansprakelijkheid

4.1 – De Websites zijn met de grootste zorg samengesteld. Nan Di Radio kan echter niet garanderen dat de Websites altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Nan Di Radio behoudt zich het recht voor de Websites (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen.
4.2 – Nan Di Radio is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Websites plaatsen of verschaffen. Nan Di Radio behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Websites worden geplaatst.
4.3 – Nan Di Radio is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Websites of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.
4.4 – De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nan Di Radio.
4.5 – Onverminderd het elders bepaalde, vrijwaar je Nan Di Radio voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Websites, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Nan Di Radio, een andere gebruiker van de Websites dan wel een derde. Je zal Nan Di Radio alle schade en kosten vergoeden die Nan Di Radio als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

5.1 – Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5.2 – De Website voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.
5.3 – Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

 

NAN DI RADIO Privacy and Cookie Policy

1. Algemeen

Nan Di Radio (hierna: “Nan Di Radio”) is onderdeel van Nan Di Productions, (hierna: “Nan Di”) (Nan Di Radio en Nan Di gezamenlijk: “wij”). Wij respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Nan Di (waarvan Nan Di Radio onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy and Cookie Policy kunnen worden gesteld via info@nandiradio.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Nan Di, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Nan Di verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy and Cookie Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Nan Di kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

4. Doeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om je de diensten, producten en/of informatie van Nan Di (al dan niet via onze websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
• opdat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
• om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Nan Di, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
• om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
• om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

5. Derden

Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Nan Di adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Wij kunnen je gegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. Indien je hier bezwaar tegen hebt, laat ons dit dan weten via info@nandiradio.nl.

6. Beveiliging

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

7. Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

8. Cookies

Nan Di maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Nan Di de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Op onze Websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter en Instagram. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. Nan Di is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden. Voorts kunnen wij op basis van cookies verkregen informatie en gegevens uitwisselen binnen Nan Di Radio en Nan Di Productions combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze Websites, Apps, producten of diensten. Daarbuiten zullen wij cookies niet verspreiden onder derden, tenzij in deze Cookie Policy of in onze Privacy Policy anders is aangegeven of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

9. Inzage en correctie

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy and Cookie policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy and Cookie policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 13 mei 2015